Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
1.Spoločnosť 8 s.r.o. a D&M Group s.r.o. sa usiluje o kvalitné poskytovanie služieb v oblasti realít s cieľom je maximalizovať spokojnosť klientov v súlade s etickým kódexom spoločnosti.

2.Klientom sa rozumie fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje služby na základe uzatvorenej zmluvy.

3.Ak klient usúdi, že poskytované služby realitnej kancelárie sú nevyhovujúce alebo nebude spokojný s jednaním a s postupom realitného makléra, či bude mať k obchodnému prípadu iné výhrady, má právo tieto svoje výhrady (reklamácie) uplatniť u konateľa spoločnosti.

4.Reklamáciu si môže klient uplatniť písomnou formou doručenou do sídla spoločnosti doporučeným listom adresovaným do rúk konateľa spoločnosti. Dôležitou súčasťou reklamácie je označenie obchodného prípadu a jeho presný popis, vrátane skutočnosti, voči ktorej má klient výhrady a aktuálne kontaktné údaje klienta.

5.Takto uplatnená reklamácia bude spoločnosťou posudzovaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní o jej doručenia. Doba posúdenia je dôležitá pre získanie priestoru na vyžiadanie všetkých relevantných podkladov a prípadných vyjadrení dotknutých osôb. V prípade potreby môže spoločnosť klienta vyzvať k doplneniu reklamácie, aby túto bolo možné dôkladne prejednať.

6.Stanovisko spoločnosti k uplatnenej reklamácii bude klientovi bezprostredne po jej posúdení prezentované.

7.Oprávnene uplatnené reklamácie budú následne zohľadnené v činnosti spoločnosti. Spoločnosť sa bude usilovať o následné prijatie opatrení, ktoré by prechádzali opakovaniu reklamovaných javov alebo ich obmedzili na minimum.

8.Spoločnosť zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, prevažne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

9.Tento reklamačný poriadok nadobudol účinnosť dňom 01.01.2012. Môže byť zmenený len na základe rozhodnutia konateľa spoločnosti. Zmena nadobúda účinnosť od okamihu uverejnenia nového reklamačného poriadku na webových stránkach. Ak bude reklamácia alebo niektorá jej časť uznaná v plnom znení, bude súčasťou vyrozumenia podľa predchádzajúceho odstavca a bude súčasťou informácie o opatreniach prijatých k vykonaniu nápravy.

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Mráz – konateľ spoločnosti 8 s.r.o. a D&M Group s.r.o. email: reality@8sro.sk


VZOR ODSTÚPENIA OD OBJEDNÁVKY