Etický kódex

1.Realitný maklér 8 s.r.o. a D&M Group s.r.o. jedná kvalifikovane a to v dobrej viere, s najvyššou odbornou starostlivosťou, čestne, zdvorilo, slušne, ústretovo, v súlade s morálnymi a kultúrnymi princípmi. Je povinný dodržiavať platné právne predpisy.

2.Realitný maklér 8 s.r.o. a D&M Group s.r.o. nesmie poškodiť záujmy a práva svojho klienta, ktoré radí nad svoje záujmy. Riadi sa heslom, že klient je vždy na prvom mieste a jeho spokojnosť je dôležitejšia než okamžitý zisk a nesmie poškodiť záujmy a práva svojho klienta, ktoré radí nad tie svoje.

3.Realitní maklér 8 s.r.o. a D&M Group s.r.o. vždy jedná tak, aby nezneužil svoje postavenie v neprospech svojho klienta

4.Realitní maklér 8 s.r.o. a D&M Group s.r.o. nesmie zverejniť bez súhlasu svojho klienta dôverné informácie, získané od svojho klienta, a to ani po ukončení spolupráce s realitnou kanceláriou. Je povinný zachovať mlčanlivosť voči tretím osobám o obchodných prípadoch, a to i po ich ukončení.

5.Realitný maklér 8 s.r.o. a D&M Group s.r.o. spolupracuje s partnerskými a konkurenčnými realitnými maklérmi a kanceláriami, pokiaľ je to v záujme klienta a vyžaduje si to daná situácia. Pri takejto spolupráci sa rešpektujú zásady dobrej spolupráce, slušnosti, zdvorilosti a kolegiality.

6.Realitný maklér 8 s.r.o. a D&M Group s.r.o. berie na vedomie svoju zodpovednosť v procese obchodovania s nehnuteľnosťami, preto sa usiluje o ďalší rozvoj a vzdelávanie, zdokonaľuje sa vo všetkých oblastiach realitnej činnosti.